Qasim Süleymani - ömrünün son günü


"Fatimiyyun" qüvvələrinin üzvlәrindәn biri Qasim Süleymani öldürülməmişdən qabaq son gündә baş verәnlәri öz sәhifәsindә paylaşıb. "İnstaqram"da paylaşılan yazı general Qasim Süleymaninin son saatları ilә bağlı çox maraqlı mәqamları özündә әks etdirir. Süleymaninin ömrünün son gününün әksәr hissәsini onunla bir yerdә keçirәn döyüşçü yazır:


"Sonuncu gün...


03.01.2020.


Sübh saat 07:00, Dәmәşq.


Arxamca gәlәn maşınla iclasa yola düşdüm. Hava buludludur vә sәrin meh әsir...


Saat 07:45...


Yığıncaq olacaq yerә çatdım.


Hәmişәki kimi Suriyada olan bütün müqavimәt hәrәkatlarının mәsulları iclasda hazırdırlar.


Saat 08:00...


Hamı bir-biri ilә söhbәt edir. Bu vaxt qapı açılır vә müqavimәt hәrәkatının baş komandanı içәri daxil olur. Hәmişәki tәbәssümlә hamıdan kef-әhval soruşur. Bir neçә dәqiqә dilxoşluqdan sonra Hacı Qasim rәsmәn iclasın açılışını elan edir...


Çıxışının әvvәlindә deyir:


- Hamı yazsın, nә deyirәmsә, hamısını yazın!


Hәmişә bәzi mühüm qeydlәr edәrdik, amma bu dәfә Hacı deyәcәklәrinin hamısını yazmağı tәkidlә israr etdi.


Danışdı, hey danışdı...


Gәlәcәk 5 illik plandan, tәk-tәk müqavimәt qruplarının hәr birinin növbәti 5 ildә görәcәklәri işlәrdәn, müqavimәt qruplarının qarşılıqlı әlaqәlәrindәn...vәrәqlәr bir-birinin ardınca doldu, amma o hey danışırdı. Әvvәllәr heç belә bir şey olmamışdı.


Onlar ki, Hacı ilә işlәyiblәr, bilirlәr ki, iclas zamanı çox ciddi olur vә heç vaxt sözünü kәsmәyә icazә vermir. Amma hәmin gün belә deyildi... Dәfәlәrlә sözü kәsildi, o isә aramla dedi:


- Tәlәsmәyin, icazә verin sözümü sona yetirim.


Günorta saat 11:40.


Zöhr azanının vaxtı yetişdi.


Hacının tapşırığı ilә qısa zamanda namaz qılındı vә nahar edildi. Dәrhal iclas yenidәn davam etdi...


Günortadan sonra saat 3.


Tәqribәn 7 saatdır iclas davam edir. Hacının ürәyindә nә var idisә, dedi vә biz yazdıq.


İclasın sonu...


Hәmişәki kimi әtrafına toplaşdıq vә danışa-danışa çıxış qapısına qәdәr müşayiәt etdik.


Bayırda bir maşın Hacını gözlәyirdi. Beyruta yola düşdü, Seyid Nәsrullahla görüşmәk üçün.


Axşam saat 9 radәlәri.


Hacı Beyrutdan Dәmәşqә qayıtdı. Onu müşaiyәt edәn yoldaşı söylәdi ki, Seyidlә yalnız bir saat bir yerdә oldular vә sağollaşıb ayrıldı.


Hacı bu gecә Bağdada gedәcәyini bildirdi vә tapşırdı ki, hazırlıq görsünlәr.


Araya sükut çökdü.


Bir nәfәr sükutu pozdu:


- Hacı İraqda vәziyyәtә yaxşı deyil, hәlәlik getmәyin!


Hacı gülә-gülә dedi:


- Qorxursuz ki, şәhid olum!


Söhbәt açıldı, hәrә bir söz dedi:


- Şәhadәt iftixardır, amma sizin getmәyiniz bizim üçün faciәdir.


- Hacı, bizim sizinlә işimiz hәlә çoxdur.


- ...


Hacı üzünü bizә tutdu, araya yenә sükut çökdü. Çox sakit vә sözlәrini ölçә-ölçә dedi:


- Meyvә yetişdisә, bağban gәrәk onu yığsın. Әgәr yığmasa, ağacda çürüyәcәk vә özü düşәcәk.


Sonra gözünü orda toplaşanların içәrisindә gәzdirәrәk, әli ilә bir neçә nәfәri göstәrdi:


- Bu yetişib, bu da yetişib, bu da...


Gecә saat 12.


Tәyyarә göyә qalxdı.


Gecә saat 2


Hacının şәhadәt xәbәri yetişdi.


Dәmәşdә hәmişә istirahәt etdiyi evә getdik. Bir kağaz tikәsi yazmışdı vә güzgünün qarşısında qoymuşdu...


P.S. Kağızda yazılıb: Әlhәmdulillahi Rәbbil - Alәmin. İlahi, mәni pak qәbul et..."
Mənbə: Eastnews.org Oxunub: 4456 dəfə; Tarix: 2020-01-15 12:00
Yaxın Şərq və Dünya xəbərlərini Eastnews.org-un facebook səhifəsindən izləyə bilərsiniz.

Sosial səhifələrdə paylaş


Xəbərlərdən istifadə zamanı EastNews.org saytına istinad vacibdir.

Xəbər lenti

Çox oxunanlar

Sorğular

Neft və koronavirus olayından sonra dünya yeni bir nizama keçəcəkmi?
Facebookdan bizi izləyin!

Twitterdən bizi izləyin!

Instagramdan bizi izləyin!